Υπηρεσίες

Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων

Κατασκευή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων

Συντηρήσεις αεραγωγών παντός τύπου

Κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων αεραγωγών

Τα δίκτυα αεραγωγών κατασκευάζονται από μεταλλικά φύλλα που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.Οι αεραγωγοί κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/1986 και τα δεδομένα(STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) και της S.M.A.C.N.A. (Sheet Metal and Air-Conditioning National Association Industries των Η.Π.Α.).

banner pep